VŠEOBECNÉ OBCHDONÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
V.P.S. ELEKTRO, s.r.o.
IČ:
63494515
sídlem Tiskárenská 1277, 672 01 Moravský Krumlov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22217
pro prodej zboží distančním způsobem

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“) obchodní společnosti V.P.S. ELEKTRO, s.r.o.,
  IČ: 63494515, sídlem Tiskárenská 1277, 672 01 Moravský Krumlov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22217 (dále jako „prodávající“), obsahují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“) úpravu vzájemných práv a povinností smluvních stran založených kupní smlouvou (dále jako „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jako „kupující“), a to distančním způsobem prostřednictvím emailu. Prodávající je provozovatelem webových stránek www.vps-elektro.cz (dále jako „webová stránka“), na kterých je prezentováno zboží prodávajícího a manuály k použití tohoto zboží.

 

 1. Je-li kupujícím fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jako „spotřebitel“), řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jako „ZOS“).

 

 1. Je-li kupujícím osoba odlišná od spotřebitele, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího těmito obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními OZ s výjimkou ust. § 2158 až § 2174 OZ, která se v souladu s § 2158 odst. 1 OZ nepoužijí.

 

 1. Ujednání týkající se práv a povinností smluvních stran lze sjednat odchylně od těchto obchodních podmínek v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před konkurujícími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 1. Smluvní strany tímto výslovně stanoví, že odkáže-li kupující nebo již odkázal dle § 1751 odst. 2 OZ, na své obchodní podmínky, které byť jen částečně odporují kupní smlouvy, těmto obchodním podmínkám či jiným ujednáním smluvních stran, je tento odkaz kupujícího právě pro takový rozpor neplatný a kupující ho zároveň s uzavřením kupní smlouvy bere zpět. Obchodní podmínky kupujícího nebo jiné osoby odlišné od prodávajícího se nepoužijí jako celek.

 

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

 

 1. Webové stránky obsahují pouze ukázky zboží, které je prodávajícím standardně vyráběno a manuály k jeho případnému použití. Konkrétní parametry a specifikaci zboží, které je předmětem koupě na základě kupní smlouvy, včetně jeho ceny, spolu prodávající a kupující ujednají individuálně prostřednictvím emailové komunikace před uzavřením kupní smlouvy.

 

 1. Kupující může s nezávaznou poptávkou zboží kontaktovat prodávajícího prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře na webových stránkách.

 

 1. Na základě poptávky připraví prodávající kupujícímu individuální nabídku a doručí ji kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu. Je-li s nabídkou spojena cenová kalkulace a jsou-li ujednány veškeré podstatné náležitosti plnění tak, že tuto nabídku lze přijmout jednoduchým a nepodmíněným přijetím ze strany kupujícího, považuje se nabídka za závazný návrh na uzavření smlouvy. V nabídce prodávající uvede zejména dostatečně určité parametry zboží, informace o jeho ceně, způsobu úhrady kupní ceny, informace o způsobu doručení zboží a nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 

 1. V případě souhlasu s nabídkou odešle kupující prodávajícímu přijetí nabídky (závaznou objednávku). Z objednávky musí být zřejmé, která osoba ji činí, přičemž uzavírá-li kupní smlouvu s prodávajícím právnická osoba, je za tuto právnickou osobu oprávněna jednat ve věcech kupní smlouvy pouze fyzická osoba s příslušným zástupčím oprávněním. V případě absence takového oprávnění, nejsou-li současně splněny podmínky ust. § 166 nebo 430 OZ, odpovídá za plnění závazků z kupní smlouvy dotyčná fyzická osoba.

 

 1. Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem doručení bezpodmínečného přijetí nabídky (závazné objednávky) prodávajícímu na jeho emailovou adresu. Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí doručení závazné objednávky a v závislosti na sjednaném způsobu úhrady kupní ceny mu zašle též případné pokyny k provedení úhrady.

 

 1. Obsahuje-li přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy podstatné dodatky, výhrady či odchylky, představuje takový projev vůle kupujícího odmítnutí původní nabídky a současně novou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Za těchto předpokladů dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem doručení přijetí této nové nabídky na její uzavření ze strany prodávajícího kupujícímu.

 

 1. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, je přijetí nabídky ze strany kupujícího nutno učinit ve lhůtě 10 dnů od jejího doručení. Pozdní přijetí nabídky bude platné, oznámí-li prodávající kupujícímu, že přijetí nabídky považuje za včasné.

 

 1. Na základě vlastního uvážení (zejména jde-li o koupi specifického, nestandardního či nákladného zboží) může prodávající požadovat uzavření písemné kupní smlouvy, jejímž předmětem bude plnění ujednané mezi smluvními stranami prostřednictvím emailové komunikace. V takovém případě prodávající vyhotoví návrh písemné kupní smlouvy, který zašle na emailovou adresu kupujícího. V tomto případě pak dochází ke vzniku smluvního poměru až podpisem listinné kupní smlouvy oběma smluvními stranami.

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené se zabalením a dodáním zboží uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 19-5092200247/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Při provádění bezhotovostní platby uvede kupující variabilní symbol platby, který je prodávajícím sdělen v průběhu jednání o kupní smlouvě nebo po jejím uzavření prostřednictvím vystavené faktury.

 

 1. Splatnost kupní ceny se řídí ujednáním smluvních stran v kupní smlouvě, a není-li takové ujednání, řídí se splatnost kupní ceny údajem na příslušné faktuře vystavené prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání její plné výše na účet prodávajícího.

 

 1. Prodávající může v některých případech požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, což bude prodávajícím předem v závazné nabídce uvedeno. Tímto není dotčeno ustanovení čl. III. odst. 4. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

 1. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

 

 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu fakturu nejdříve v den uzavření kupní smlouvy. Fakturu zašle kupujícímu v elektronické podobě na jeho emailovou adresu, a to v den expedice zboží.

 

 1. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je kupující oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti prodávajícímu s uvedením zjištěných vad či nedostatků. Prodávající je povinen předmětnou fakturu opravit, případně vystavit novou fakturu, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.

 

Smluvní strany sjednávají, že nezaplacení kupní ceny řádně a včas je podstatným porušením kupní smlouvy.

  4. Přeprava a dodání zboží

    1. Prodávající umožňuje kupujícímu využít některý z následujících způsobů přepravy a dodání zboží:
    • osobním odběrem v sídle prodávajícího se na adrese Tiskárenská 1277, 672 01 Moravský Krumlov.
    • využitím služeb smluvního přepravce
    • dopravou zboží přímo ze strany prodávajícího
    1. Kupující má právo si zvolit preferovaný způsob přepravy a dodání zboží, a to při učinění závazné objednávky prodávajícímu. Náklady na dodání zboží se liší podle kupujícím vybraného způsobu přepravy a budou sděleny kupujícímu před uzavřením smlouvy. V nezbytných případech je prodávající oprávněn s ohledem na povahu zboží či provozní možnosti jednostranně rozhodnout o způsobu dodání, případně jej v průběhu realizace změnit a kupujícího o tom vyrozumět.
    1. V případě, že je způsob dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího odchylně od výše uvedených způsobů, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s takovým způsobem dodání.
    1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Poruší-li kupující povinnost dle předchozí věty, nahradí prodávajícímu újmu způsobenou takovým porušením.
    1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
    1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

   

    1. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  5. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a od kupní smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

   

  1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V odst. 1 těchto VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující, který je spotřebitelem, zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

   

  1. Kupující bere na vědomí, že ustanovení o odstoupení od smlouvy uvedené v čl. V. odst. 2 těchto VOP se nevztahuje na případy, kdy je mezi kupujícím a prodávajícím uzavírána samostatná listinná kupní smlouva, ve které budou případně upraveny konkrétní podmínky pro odstoupení od smlouvy.

   

  1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V. odst. 2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vracené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo rámec obvyklé manipulace se zbožím (plynoucí například z potřeby jeho ohledání či vyzkoušení). Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   

  1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem, a to na bankovní účet, který si kupující zvolí, jinak na bankovní účet, ze kterého bylo finanční plnění poskytnuto. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím, který je spotřebitelem, již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

   

  1. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující, který je spotřebitelem, odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající uplatní nárok na úhradu škody tak, že kupujícímu zašle prostředky od něho přijaté snížené o výši úhrady škody.

   

  1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

   

  1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

    6. Práva z vadného plnění

    1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě kupujících, kteří jsou spotřebiteli, též § 2161 až 2174 OZ).

     

    1. Práva a povinnosti z vadného plnění a jejich uplatnění jsou v podrobnostech upravena v rámci reklamačního řádu zveřejněného na webových stránkách prodávajícího.

    7. Další práva a povinnosti smluvních stran

    1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny, nebo převzetím zboží, podle toho, co nastane později. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci kupujícím nebo jím pověřenou osobou.

     

    1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

     

    1. V souladu s § 558 odst. 2 OZ smluvní strany prohlašují, že žádná obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující povahu.

     

    1. Kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu stížnost jakoukoli formou a v kterékoli věci a prodávající učiní vše, aby ji v přiměřené době vypořádal. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

     

    1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS, přičemž je orgánem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze spotřebitelských smluv, jež je spotřebitel oprávněn k vlastnímu návrhu iniciovat. Více informací o návrhu naleznete na coi.cz.

     

    1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

     

    1. Eviduje-li kupující za prodávajícím splatnou pohledávku, je prodávající oprávněn vůči této pohledávce jednostranně započítat svou splatnou pohledávku za kupujícím plynoucí z kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že vylučují u strany kupujícího uplatnění práva dle § 1982 jednostranným právním jednáním.

     8. Ochrana osobních údajů

     1. Pravidla ochrany osobních údajů kupujícího se řídí dokumentem Zásady ochrany osobních údajů zveřejněným na webových stránkách prodávajícího.

     9. Zasílání osobních sdělení

       1. Prodávající je v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se zboží, které je obdobné tomu, které bylo kupujícím na základě kupní smlouvy zakoupeno.
      1. Kupující má právo kdykoli odmítnout svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to buďto emailem na adresu , nebo kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení odběru v příslušném obchodním sdělení.

     10. Doručování

       1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty prostřednictvím které prodávajícího kontaktoval či kterou uvede v závazné objednávce, případně kterou uvedl v písemné kupní smlouvě.

     11. Závěrečná ustanovení

     1. Pokud poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento poměr řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

      

     1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

      

     1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím. Objednávka a její potvrzení budou kupujícímu přístupné v emailové schránce, jejímž prostřednictvím došlo k uzavření smlouvy.

      

     1. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

      

     1. Kontaktní údaje prodávajícího:

     Doručovací adresa, provozovna a výroba
     V.P.S. ELEKTRO, s.r.o., Tiskárenská 1277, 672 01 Moravský Krumlov
     Hlavní tel. do obchodu: 515324625
     emaily: 

     1. Klient uzavřením Smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné, určité a že je bez výhrad akceptuje a souhlasí s tím, že se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Smlouvy a bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů Smluvních stran

      

     1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.09.2021.

     V.P.S. ELEKTRO, s.r.o.
     ID: 63494515

      

      Contact us