REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti
V.P.S. ELEKTRO, s.r.o.
IČ:
63494515
sídlem Tiskárenská 1277, 672 01 Moravský Krumlov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22217
pro prodej zboží distančním způsobem

1. Úvodní ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě kupujících-spotřebitelů též § 2161 až 2174 OZ).

2. Práva kupujícího z vadného plnění pak musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

  2. Odpovědnost za vady

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího či při převzetí od přepravce zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů za účelem zachování plných práv z případného vadného plnění.

   3. Způsob uplatnění reklamace

   1. Kupující má právo uplatnit reklamaci (práva z vadného plnění) v místě sídla prodávajícího na adrese Tiskárenská 1277, 672 01 Moravský Krumlov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující musí reklamaci zboží předem avizovat a domluvit podrobnosti jejího vypořádání emailem či telefonicky. Prodávající je pak povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace.

    

   2. Reklamované zboží doručí kupující buď fyzickým dodáním do sídla prodávajícího na adrese Tiskárenská 1277, 672 01 Moravský Krumlov nebo za využití poštovních či kurýrních služeb. Zboží odeslané prodávajícímu zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato a bude kupujícímu vráceno zpět na jeho náklady.

    

   3. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením daňového dokladu, případně jiným věrohodným způsobem.

    

   4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží ani tehdy, je-li obal zboží při jeho převzetí od přepravce poškozen způsobem, který může nasvědčovat mechanickému poškození zboží. Zjistí-li kupující při převzetí zboží od přepravce, že je obal zboží poškozen, je kupující povinen reklamovat zásilku ihned při převzetí u přepravce, nejpozději však do dvou pracovních dnů po dodání zásilky.

    

   5. Práva z vadného plnění se nevztahují na vady zboží způsobené nesprávným používáním zboží, jeho nesprávným skladováním, pokusem kupujícího o opravu zboží nebo jinou nežádoucí manipulací se zbožím, která znemožňuje řádné posouzení povahy deklarované vady.

    

   6. Kupující nemá právo z vadného plnění, jde-li o zboží použité a vada odpovídá běžné míře používání nebo opotřebení.

    

   7. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která již byla vytýkána v minulosti, pokud za ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

    

   4. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

   1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list či smlouva nestanoví něco jiného.

    

   1. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu či jiném obdobném dokumentu.

    

   1. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci do 24 měsíců od převzetí zboží.

    

   1. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

    

   1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo a uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

    

   1. Reklamace pak musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

    

   1. V případě, že se jedná o vadu, která je odstranitelná, má kupující právo žádat o odstranění vady. Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kdy neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě.

    

   1. Jde-li o vadu neodstranitelnou, má kupující právo žádat výměnu zboží či odstoupit od kupní smlouvy. Kupující není oprávněn jednou zvolený způsob vyřízení reklamace měnit.

    

   9. V případě, že se nejedná o kupujícího spotřebitele, je možné reklamaci vyřídit i zvláštní písemnou dohodou stran.

    5. Závěrečná ustanovení

    1. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

     

    1. Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

     

    1. Kontaktní údaje prodávajícího:

    Doručovací adresa, provozovna a výroba:
    V.P.S. ELEKTRO, s.r.o., Tiskárenská 1277, 672 01 Moravský Krumlov
    Hlavní tel. do obchodu: 515324625
    emaily: 

    1. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01.09.2021

    V.P.S. ELEKTRO, s.r.o.
    IČ: 63494515

       Kontaktujte nás.